Ps 118:22–23

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

I psalm 118 säger Herren: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. (Ps 118:22–23) Vad talar Herren om här? Han talar om sin Son. Detta innebär att Guds Son är en sten. Men Han är inte vilken sten som helst, utan en hörnsten.

Men vad betyder detta? En hörnsten är naturligtvis en sten som placeras i hörnen av en byggnads grund. På detta vis bär hörnstenen hela byggnaden. Både Jesus själv och Hans apostlar talar om Guds Son som en hörnsten. Guds Son hade blivit människa och blivit född bland Herrens egendomsfolk, bland judarna. Gud hade sänt Honom för att vara Hörnstenen i sitt heliga tempel, det vill säga, församlingen. Men översteprästerna, de skriftlärda och de äldste, som borde ha byggt Guds församling, Hans andliga tempel, ville inte tro på Jesus som sin Frälsare. De kastade bort Honom. De stötte bort Honom, de föraktade Honom, och till slut mördade de Honom. (Mark 12:10–11; Apg 4:11)

Vad hade det här för konsekvenser för dessa judar? För det första, deras byggnad kunde inte stå kvar – man kan ju inte bygga Guds församling över en hörnsten som människor har valt. Guds församling är ju Guds församling. Därför måste dess hörnsten också vara någonting som Herren själv har valt till detta. För det andra, när judarna förkastade Jesus, den enda Hörnstenen, hände med dem precis det som Jesus själv säger: Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder. (Matt 21:44) Vad betyder detta? I den här världen det finns många som kanske tänker att Jesus inte var Guds Son, utan endast en man, i bästa fall en god människa eller en lärare som motiverar sina lärjungar och hjälper till att lägga grunden till ett gott liv. Det finns ju många som försöker att lägga grunden för sitt andliga liv på någonting annat än Jesus. Men vare sig man tror eller inte så är Jesus Guds Son. Han är Guds Son, som ”skall återvända i härlighet för att döma levande och döda” (Nicaenska trosbekännelsen). Därför måste den person, som har inte trott på Honom som sin egen Frälsare, på den sista dagen ge plats åt Honom såsom den stränge domaren (jfr Konkordieformeln, Epitome VII 17). Ingen som litar på sig själv och sina egna krafter, kan bestå inför Hans ansikte, utan skall bli fördömd. Det är just detta som Herren betyder när Han säger: Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder.

Men ingen hörnsten läggas därför att människor skulle bli söndersmulad av den. Hörnstenen läggas så att man kunde bygga på den. Den himmelske Fadern har ju inte sänt sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom (Joh 3:17), och så att Hans församling kunde byggas på Honom. Men hur skall man bli frälst genom Jesus? Herren säger: Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. (1 Pet 2:6; jfr Rom 9:33) Lägg märke till detta! När dina synder skrämmer dig, tro på Jesus! Han har kommit för att bli offrad för din skull, för att bära alla dina synder (jfr Hebr 9:28). Han har tagit på sig syndens lön som är döden (Rom 6:23a). Han har vunnit seger över din död. Han har uppstått! (Luk 24:6) Hela världen är försonad med Gud (jfr 2 Kor 5:19). I det heliga dopet har du fått del av Jesu gärningar på Golgata, syndernas förlåtelse och rättfärdighet inför Gud. Tro på Jesus, din Frälsare! Så blir allt detta din egendom.

Och slutligen: Vid dopet har du sammanfogats till Kristus, som är Hörnstenen i Guds andliga tempel. Genom dopet har du också blivit en sten, men inte en livlös sten, utan en levande sten, som också Kristus är. Vad betyder detta? När man bygger en stenhus, sammanfogar man stener på så sätt, att var och en av dem har sin egen plats i byggnaden. Genom dopet har Kyrkans Herre sammanfogat dig i sitt andliga tempel. Han har sammanfogat dig med sig själv, och också med Hans andra stenar. Att vara döpt innebär ju att tillhöra Kristus tillsammans med alla andra döpta. Och som Hans sten, får du tjäna din Herre på din egen plats. Var och en av oss är unika, och har sina egna uppgifter. Men i gemenskap med Kristus fogas vi samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren (Ef 2:21).

Låt oss därför komma till Honom, och lyssna på Hans heliga ord. Genom ordet ger Han oss förlåtelse för alla våra synder, och ibland oss bygger Hans andliga tempel, Hans heliga Kyrka. Amen.

(Bibelstudiehelg 2018, Karlstad, Sverige, 2 Juni 2018.)