Pyhän Kolminaisuuden päivä (1. vsk), Joh. 3:1–15

Ylhäältä syntyneet

Johdanto

Kuulimme, miten Jeesus evankeliumissa sanoo: ”joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Tarkkaan ottaen Herramme puhuu tässä yksinkertaisesti ylhäältä syntymisestä. Hän sanoo, niin kuin sanat voidaan kääntää: ”Jos ei joku synny ylhäältä, ei [hän] voi nähdä Jumalan kuningaskuntaa/valtakuntaa.” (Joh. 3:3)

Kun Jeesus puhuu ylhäältä syntymisestä, Hän puhuu ihmisistä, jotka syntyvät ylhäältä. Tänään me keskitymme tarkastelemaan tätä asiaa. Voidaksemme ymmärtää paremmin, mitä Herra näillä sanoilla tarkoittaa, on kuitenkin lähdettävä liikkeelle kauempaa. On katsottava, mikä tekee tämän ihmisten ylhäältä syntymisen mahdolliseksi. Nyt siis itse asiaan.

Kristuksen syntymä ikuisuudessa Isästä

Kun Herramme lausuu ”Jos ei joku synny ylhäältä”, Hän käyttää kreikan teonsanaa γεννάω (gennaō). Tämä sana merkitsee synnyttämistä tai äidiksi tulemista (Joh. 16:21), mutta sillä voidaan tarkoittaa yhtä lailla myös siittämistä ja isäksi tulemista (vrt. esim. LXX 1. Moos. 4:18; 5:9; Matt. 1:2). Tässä kohdassa Herra käyttää tätä sanaa passiivimuodossa, jolloin se merkitsee syntymistä taikka siitetyksi tulemista.

Syntyminen edellyttää jotakuta, josta synnytään. Pyhä Raamattu puhuukin kaikkivaltiaasta Jumalasta Isänä (esim. Matt. 6:9). Jumala on Isä, onhan Hänellä Poika, joka on syntynyt Hänestä. On tarkoin pantava merkille, että Jumalan Poikaa Kristusta ”ei ole tehty eikä luotu, vaan Hän on syntynyt” (Athanasioksen tunnustus, 20–21). Hän on nimenomaan syntynyt Isästä. Hän on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, siis ikuisuudessa, ennen kaikkea muuta luomakuntaa (Sananl. 8:24; Joh. 1:1–2; 1. Joh. 1:1). Ja koska Isä on Jumala, on myös Hänestä syntynyt – siis Hänen Poikansa – Jumala. Jumaluudessaan Poika ”samanarvoinen kuin Isä” (Athanasioksen tunnustus, 31). Oikeaoppinen Kirkko tunnustaakin, että Kristus, Jumalan Poika on ”samaa olemusta kuin Isä”. Hän on jo alussa ollut kirkkaudessaan Isän tykönä (Joh. 10:30; 17:5). Näin juuri Jumalan Poikaan, Kristukseen itseensä sopii se, mitä Hän evankeliumissa puhuu: Hän on syntynyt ”ylhäältä”. Hän voi nähdä Jumalan kuningaskunnan/valtakunnan.

Kristuksen syntymä ajassa naisesta

Jumalan Poika Kristus on siis syntynyt Isästä ikuisuudessa. Mutta tämä Jumalan ikuinen Poika myös sikisi Marian, nuoren neitsyen kohdussa. Tämä sikiäminen ei kuitenkaan tapahtunut luonnollisella tavalla, miehen siemenestä. Se tapahtui ihmeellisellä tavalla Jumalan Pyhän Hengen siittävästä työstä, kun Pyhä Henki tuli Marian päälle. Mutta koska Maria, jonka päälle Pyhä Henki näin tuli, oli ihminen, täytyi hänen kohdussaan sikiävän olla myös ihminen. Ja samalla kuitenkin: Koska siittäjä ei ollut ihminen, vaan Pyhä Henki Jumala, täytyi näin siinneen olla myös Jumala. Lisäksi Marian kohdussa siinnyt oli tietenkin jo ikuisuudesta ollut Jumalan Poika ja siis itse Jumala. Sen vuoksi Häntä piti myös kutsuttaman sekä Jumalan Pojaksi että Ihmisen Pojaksi. (Luuk. 1:35; esim. Joh. 3:13–15)

Näin Isästä ikuisuudessa, ”ylhäältä” syntynyt Poika Jumala sikisi ajassa neitsyt Marian kohdussa. Siksi Hän myös sitten syntyi ihmiseksi ajassa. Hän on yksi persoona, jolla on kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen. Jumaluudessaan Hän on – kuten sanottu – ”samanarvoinen kuin Isä”, ihmisyydessään kuitenkin ”vähäarvoisempi kuin Isä”. Mutta ”Vaikka Hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi.” (Athanasioksen tunnustus, 31) Ihmeellinen on Hänen sikiämisensä Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta, sekä syntymisensä neitseestä! Tästä ihmeellisestä tapahtumasta Pyhä Henki todistaa evankelista Johanneksen kautta: ”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh. 1:14) Tämän kaiken Jumala ja ihminen Jeesus Kristus on tehnyt ”meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden” (Nikaian uskontunnustus), että voisi lunastaa meidät ihmiset ja pelastaa meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja tästä me pääsemmekin nyt tarkastelemaan sitä, mitä Jeesus ihmisten ”ylhäältä syntymisestä” sanoo.

Ihmisen syntymä lihasta

Kun Jumala alussa loi ihmisen, tulivat ensimmäiset ihmiset olemaan aivan erityislaatuisella tavalla: Miehen Jumala loi maan tomusta (1. Moos. 2:7) sekä rakensi tälle vaimon hänen kylkiluustaan (1. Moos. 2:21–22). Kuitenkin jo heti näiden ensimmäisten ihmisten, Aadamin ja Eevan jälkeen ovat kaikki ihmiset syntyneet. Kaikki ihmiset ovat syntyneet verestä ja lihan tahdosta ja miehen tahdosta (1. Moos. 3:16b; Joh. 1:13a). Toisin sanoen kaikki ovat isän siittämiä ja äidistä syntyneitä.

Jumala ei ole luonut mitään pahaa, vaan ainoastaan kaikkea sangen hyvää (1. Moos. 1:31). Siksi myös ihmisen syntyminen ja hän itse luotuisuutensa puolesta ovat hyvää. Mutta koska jo ensimmäiset ihmiset lankesivat syntiin, on jokainen heidän jälkeläisensä myös osallinen heidän syntisyydestään (Ps. 51:7). Tätä Jeesus tarkoittaa, kun Hän puhuu luonnollisesta syntymisen tavasta lihasta syntymisenä (Joh. 3:6a). Jokainen ihminen on lihasta syntynyt, siis osallinen paitsi hyvästä luotuisuudesta myös ihmiskunnan syntisyydestä, turmeltuneisuudesta ja siksi myös kuolevaisuudesta. Tämä lihallinen langenneisuus on vieläpä jotakin, josta tämän elämän aikana ei voida päästä eroon. Kun Jeesus nimittäin evankeliumissa sanoo: ”Mikä lihasta on syntynyt, on liha”, Hän käyttää sanamuotoa, joka tarkoittaa, että on syntynyt ja pysyy syntyneenä. Näin siis lihallinen luonto pysyy jokaisessa ihmisessä niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa. Ja koska ihminen näin on lihallisuuden ja synnin vallassa, hän ei sellaisena myöskään voi nähdä Jumalan valtakuntaa, vaan on ansainnut kadotuksen, ikuisen kuoleman ja eron Luojastaan (Room. 5:12; 6:23a).

Ihmisen syntymä ylhäältä

Jokainen luonnollinen ihminen on siis syntynyt lankeemuksen alaisuuteen, synnin orjaksi. Mutta sitten saamme kuulla, miten Pyhä Henki saarnaa Paavalin kautta: ”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.” (Gal. 4:4–5) Tämä koskee juuri sinua! Herra Kristus, Isästä ikuisuudessa syntynyt Poika on omaksunut ihmisyyden neitsyt Mariasta ja syntynyt ihmiseksi. Hän on kantanut sinun syntivelkasi ja sovittanut sen ristillään. Ylösnousemuksessaan Hän on valmistanut sinulle pääsyn ikuiseen elämään. Koko tämän työnsä Herra Jeesus Kristus on tehnyt, että myös sinulle ihmiselle olisi valmistettu syntyminen ylhäältä (Joh. 3:3, 7), Hengestä (Joh. 3:6b, 8).

Luonnollisen, lihallisen syntymän edellytyksenä on – niin kuin Johannes kirjoittaa – lihan tahto ja miehen tahto, sekä siis myös tästä seuraava lihallinen siittäminen. Samankaltaisella tavalla ylhäältä syntymisen edellytyksenä on Jumalan tahto ja se, että Jumala siittää uuden elämän. Ja rakkaudessaan Jumala todella haluaa tehdä sen! Hän haluaa kaikkien lihallisten, lankeemuksen vallassa olevien ihmisten pelastuvan (1. Tim. 2:4), siis myös sikiävän ja syntyvän ylhäältä!

Mutta miten tämä merkillinen siittäminen ja synnyttäminen sitten tapahtuu? Jumala siittää uuden elämän Pyhän Hengen katoamattomalla siemenellä. Tämän Henkensä Hän tahtoo antaa elävän ja pysyvän sanansa kautta. (1. Piet. 1:23) Tämän sanansa Hän yhdistää veteen. Näin syntyy kasteen pyhä sakramentti, jossa Jumalan Henki – sekä itse asiassa koko Kolminaisuus: Isä ja Poika ja Pyhä Henki – tulee vedessä lihallisen ja syntisen ihmisen luo ja hänen osakseen. Siksi kaste puhdistaa synnistä ja lahjoittaa Pyhä Hengen (Ap. t. 2:28), joka uudistaa kastettavan. Näin Jumala sanansa kautta pyhässä kasteessa synnyttää ihmisen uudesti, uuteen elämään. (Tiit. 3:5) Juuri tätä kasteessa tapahtuvaa syntymistä Jeesus tarkoittaa, kun Hän evankeliumissa sanoo, kuten sanat kuuluvat: ”Jos ei joku synny vedestä ja Hengestä, ei [hän] voi mennä sisään kuningaskuntaan/valtakuntaan Jumalan.” (Joh. 3:5)

Kasteessa siis tapahtuu se, mitä Jeesus kutsuu syntymiseksi ylhäältä, Hengestä. Ja koska se on syntymistä ylhäältä, Hengestä, ei kaste siis myöskään ole mikään ihmisen teko taikka kuuliaisuuden osoitus Jumalalle. Aivan niin kuin ihmisen luonnollinen syntymäkin on yksin Jumalan luomistyötä ja lahjaa, niin myös hänen syntymänsä ylhäältä, Hengestä on yksin Jumalan luomistyötä ja lahjaa. Ja koska se on vielä syntymistä ylhäältä, Hengestä, se on syntymistä itse Jumalasta (Joh. 1:13b). Mutta nyt kun ihminen on syntynyt Jumalasta, hän on syntynyt aivan eri kategoriaan kuin missä hän ennen kastettaan oli. Ennen sanaa ja kastetta hän oli lihallinen ihminen, synnin, kuoleman ja perkeleen orja. Mutta Jumalan sanan ja kasteen kautta hänestä on nyt tullut uusi ihminen. Aivan niin kuin Kristus ikuisuudessa syntyi Isästä ja on siksi Jumalan Poika, niin myös se ihminen, joka kasteessa on syntynyt Jumalasta, on nyt Jumalan lapsi ja Jumala hänen taivaallinen Isänsä. Siksi Jeesus myös sanoo tällaisesta ihmisestä, että hän voi nähdä Jumalan valtakunnan tai kuningaskunnan (Joh. 3:3, 5).

Mutta mitä Herra tällaisella Jumalan kuningaskunnan ”näkemisellä” tarkoittaa?  Hän, Herra Jeesus Kristus on itse Israelin Kuningas, joka oli tullut kansansa keskelle (Sef. 3:15; Joh. 1:49; 12:13). Hänessä Jumalan kuningaskunta oli tullut heitä lähelle (Mark. 1:15). Siksi jokainen, joka aikanaan näki Jeesuksen, sai nähdä Jumalan kuningaskunnan tulleen. Jokainen, joka otti Hänet uskossa vastaan, sai itse tulla osalliseksi siitä pelastuksesta ja ikuisesta elämästä, joka Hänessä on (Joh. 3:15). Ja nyt, tänäänkin on Jumalan valtakunta, Hänen kuningaskuntansa tullut ja yhä uudelleen tulee meidän keskellemme. Se tulee jopa aivan näkyvälläkin tavalla. Juuri kasteen vedessä Jumalan kuningaskunta tulee niin, että me voimme nähdä, missä se tapahtuu. Kasteessa ihminen saa Pyhän Hengen ja siksi myös uskon lahjan. Siinä Hän saa uskon kautta tulla osalliseksi Kristus-kuninkaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta, pääsee jäseneksi Hänen kuningaskunnassaan, seurakunnassa (Ilm. 1:6; 5:10) Uskon kautta Kristukseen, syntien sovittajaan ja kuoleman voittajaan hänellä on iankaikkinen elämä.

Edellä kuulimme, että kun ihminen syntyy lihasta, hän myös pysyy lihasta syntyneenä ja siis lihallisen luonnon omaavana niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa. Samoin myös Hengestä syntyminen kohdalla syntyminen on kertakaikkista. Kun Jeesus sanoo ”Jos ei joku synny vedestä ja Hengestä…”, Hän käyttää sanamuotoa, joka merkitsee nimenomaan kertakaikkista, hetkellistä ja loppuun saatettua syntymistä. Painotetaan vielä: kasteessa tapahtuva vedestä ja Hengestä syntyminen on kertakaikkinen. Sen vuoksi kastetta ei tarvitse eikä edes saa toistaa. Sellainenhan olisi Jumalan kertakaikkisen pelastuksen lahjan halveksimista, aivan niin kuin siihen muka tarvitsisi lisätä jotakin. Sen vuoksi Henki apostolin kautta muistuttaakin: ”yksi Herra, yksi usko, yksi kaste” (Ef. 4:5). Jeesus vielä alleviivaa tätä, kun Hän sanoo: ”ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki”. Herramme käyttää sanamuotoa, joka tarkoittaa, että on syntynyt ja pysyy syntyneenä. Toki valitettavasti ihminen voi epäuskossaan myös luopua Jumalasta. Silloin ei Pyhä Henkikään voi enää asua hänessä. Mutta tästä huolimatta kuitenkin se todellisuus pysyy, että tuo luopunutkin kristitty on kerran ja kertakaikkisesti saanut syntyä Hengestä. Vaikka ihminen olisi uskoton Jumalalle, pysyy Jumala kuitenkin uskollisena (2. Tim. 2:13). Hän ei kasteen liittoansa (vrt. KR92 1. Piet. 3:21) kadu, vaan suuressa rakkaudessaan pitää sen mielellään voimassa. Siksi niin kauan kuin tätä maailman aikaa vielä on, kaikkia luopuneita ja langenneita kutsutaan parannukseen: syntiensä tunnustamiseen ja anteeksi uskomiseen Kristuksen lunastustyön tähden. Näin myös sinä, rakas ystävä, saat juuri tänäänkin palata siihen Jumalan armoon Kristuksessa, josta olet kasteessa saanut kerran ja kertakaikkisesti tulla osalliseksi.

Lopuksi

Kukaan ihminen ei voi itse saada itseään syntymään. Eihän meistä kukaan voinut aikanaan vaikuttaa syntymiseemme äidistämme. Yhtä vähän me voimme itse vaikuttaa syntymiseemme ylhäältä. Tämä ylhäältä, Hengestä syntyminen on kuitenkin mahdollista sinullekin, koska Jumalan ainoa Poika on syntynyt Isästä ikuisuudessa, omaksunut ihmisyyden ja syntynyt naisesta ajassa, asunut meidän keskellämme, sekä kalliilla verellään lunastanut meidät turhasta, isiltä peritystä vaelluksestamme (1. Piet. 1:18–19). Ylhäältä, Hengestä syntyminen on mahdollista sinullekin, koska Kristus Jeesus on asettanut kasteen sakramentin, jossa Hän yhdistää pyhän ja pelastavan sanansa veteen. Ylhäältä, Hengestä syntyminen on mahdollista sinullekin, koska kasteessa Kolmiyhteinen Jumala hukuttaa ihmisen vanhan lihallisuuden Kristuksen kuolemaan (Room. 6:4), antaa syntiselle Kristuksen sovitustyön hyödyn, syntien anteeksiantamuksen, sekä synnyttää hänet ylhäältä. Ja kun sinä olet kerran saanut sanan ja kasteen kautta näin syntyä ylhäältä, Pyhästä Hengestä, saat täydellä varmuudella uskoa: Jumala on ottanut sinut rakkaaksi lapsekseen! Kristus Jeesus on tehnyt sinut muiden pelastettujensa kanssa ”kuningaskunnaksi, papeiksi  Jumalalle ja Isälleen” (Ilm. 1:6). Siksi sinäkin, joka olet Kristuksessa, saat nähdä Jumalan kuningaskunnan, Hänen valtakuntansa, ja elää siellä ikuisesti. Tämä kaikki on yksin Jumalan lahjaa, yksin Hänen armostaan, yksin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden, jonka on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.

(Saarna on pidetty Samuelin luterilaisessa seurakunnassa Lahdessa 22.5.2016.)