Helatorstai (2. vsk), Dan. 7:13–14

Ihmisen Poika on korotettu – pelastukseksi kaikille kansoille

Helatorstaita ei saa unohtaa! Se on yksi kirkkovuoden keskeisistä juhlapyhistä. Siksi juuri tänään – vaikka seurakunnassamme ei olekaan messua – on hienoa saada kokoontua tällä tavalla yhteen Jumalan sanan äärelle, seuroihin. Helatorstaita ei saa unohtaa, sillä se liittyy valtavan tärkeään pelastushistorian tapahtumaan. Se on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä.

Herramme taivaaseen astumisesta kerrotaan Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa. Luukas on siellä tallentanut tämän historiallisen tapahtuman seuraavin sanoin: ”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.” (Ap. t. 1:9) Tämän jälkeen Luukkaan kamera pysyy edelleen maan päällä, apostoleissa, jotka jäivät katselemaan taivaalle, joille enkelit puhuivat ja jotka sitten palasivat Jerusalemiin. Sitten meille kerrotaan vielä, mitä tuossa kaupungissa seuraavina päivinä tapahtui. Joka tapauksessa päällisin puolin helatorstain sanoma saattaa siis näyttää siltä, että Jeesus meni nyt pois, eikä meille kerrota kovin tarkkaan, mitä Hänelle sitten tapahtui.

Mutta Pyhä Henki on tallettanut Raamattuun toisenkin kuvauksen Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Kuulimme juuri näyn, jonka Daniel sai Herralta (Dan. 7:13-14). Tämä Danielin näky on kuvaus helatorstain tapahtumista, jonka Henki jo ennalta ilmoitti tälle Vanhan testamentin profeetalle. Näyn aihe on siis sama kuin lukemassamme Apostolien tekojen kuvakusessa. Kuitenkin näkökulma on toinen: Kun Luukas kertoo Kristuksen taivaasenastumisesta apostolien silmin nähtynä, Danielille helatorstain tapahtuma näytetään taivaan näkökulmasta.

Tätä Danielin lyhyttä katkelmaa edeltää (Dan. 7:2-12) toinen näky, jonka Pyhä Henki profeetalle ensin näytti. Edeltävässä näyssä profeetta näkee neljä petoa, neljä merkillisen näköistä, kauhistuttavaa olentoa. Nämä pedot nousevat merestä. Vanhan testamentin aikana meri kuvasi Jumalalle vastakkaisten kaaosvoimien tyyssijaa. Siksi nämä pedot nousevatkin nyt juuri sieltä. Pedot kuvaavat raakoja, Jumalaa vihaavia suurten valtakuntien kuninkaita. Näiden hallitsijoiden annetaan toimia maailmassa, niistä jopa sanotaan, että niille annetaan valta. Pedot valtakuntineen saavat siis luvan riehua maailmassa, kukin sen ajan määrän mukaan, jonka Jumala niille sallii. Mutta sitten Daniel lopuksi kirjoittaa: ”Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten.” (Dan. 7:11–12) Petojen valta ei siis ole ikuinen. Niiden hallitus saa loppunsa ja ne tuhotaan ikuisiksi ajoiksi.

Välittömästi tämän kuvauksen jälkeen Daniel kertoo uudesta näystä, jonka juuri kuulimme. Tämä näky on toisenlainen kuin edellinen. Tosin tässäkin näyssä Pyhä Henki näyttää profeetalle olennon, joka tulee. Edelleen, myös tätä tulijaa Daniel kuvailee, niin kuin hän kuvaili edellisen näyn petoja. Mutta tällä kertaa tulija ei nouse merestä, tuosta kaaoksen tyyssijasta. Hän tulee pilvissä. Tämä tulija on myös erilainen, kuin edelliset: Hän ei ole peto. Hänestä sanotaan, että Hän on Ihmisen Pojan kaltainen. Merkillinen ilmaus. Käsite ”ihmisen Poika” on peräisin aramean kielestä, jossa sillä tarkoitettiin yksinkertaisesti ihmistä. Uudessa testamentissa Jeesus Kristus käyttää näitä sanoja itsestään, vielä hyvin monta kertaa. Raamatussa ilmaus ”ihmisen Poika” pitää siis sisällään paljon enemmän, kuin vain ajatuksen tavallisesta ihmisestä. Se tarkoittaa, että Vapahtaja, Jumalan Poika on omaksunut ihmisyyden. Hän on tosi Jumala ja tosi ihminen samassa persoonassa. ”Ihmisen Poika” on messiaaninen nimi, joka tarkoittaa, että Jumalan ikuinen Poika on tullut ihmiseksi, kärsimään ja kuolemaan kaikkien ihmisten syntien edestä (Jes. 53; Matt. 20:28). Mutta Ihmisen Poika ei ole vain kärsivä ja kuoleva Vapahtaja. Hän on ihmiseksi tullut Jumala, joka on myös voittanut kuoleman. Siksi Hänet nyt ylösnousseena myös korotetaan taivaaseen, niin kuin Daniel kuvaa.

Mutta miksi profeetta näki Ihmisen Pojan tulevan taivaallisen Isänsä luo taivaan pilvissä? Se selitetään juuri kuulemassamme Apostolien tekojen kohdassa: ”pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.” (Ap. t. 1:9) Juuri noissa pilvissä Herra Kristus nyt saapui taivaaseen. Ja profeetan kautta meille näytetään myös, mitä taivaassa tämän jälkeen tapahtui. Korotettu Herra Kristus saapui Vanhaikäisen luo, siis taivaallisen Isän luo, tämän eteen. Kristukselle annettiin kaikki valta, kunnia ja valtakunta. Kuka tämän suuren vallan Hänelle antoi? Tietenkin Hän, jolla tuo valta oli, siis taivaallinen Isä itse. Paavalihan todistaa juuri tästä Filippiläiskirjeessä: ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” (Fil. 2:5–11) Ja se, että Daniel näki, miten Kristukselle Jeesukselle annettiin siis kaikki valta, tarkoittaa juuri sitä samaa, mistä Paavalikin tässä puhuu: kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelevat Häntä. Eikä tämä Herran Kristuksen valta ole niin kuin noiden neljän pedon. Pedoilta nimittäin otettiin niiden valta pois, mutta Kristuksen valta pysyy ikuisesti, niin kuin profeetta tässä sanoo. Samoin on myös Hänen valtakuntansa laita: se ei koskaan häviä. Kaikki tapahtuu juuri niin kuin enkeli Gabriel ilmoitti neitsyt Marialle: ”Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.” (Luuk. 1:32–33)

Mitä johtopäätöksiä tästä kaikesta pitäisi tehdä? Miten helatorstain tapahtumat liittyvät meidän elämäämme? Danielin näystä käy ilmi ainakin neljä asiaa: Ensinnäkin, Ihmisen Poika, siis Jumala ja Ihminen Kristus Jeesus on ristin uhrissaan ja ylösnousemuksessaan voittanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Kun Jeesus oli ristillä murskannut suurimman pedon, tuon vanhan käärmeen ja saatanan pään (vrt. 1. Moos. 3:15), juuri sen jälkeen Hän tässä astuu ylös taivaisiin. Pilvissä ja läpi taivaiden Hän on nyt astunut ylös Isän eteen meidän syntiemme sovittajana ja suurena ylipappina, niin kuin Heprealaiskirjeessä sanotaan: ”Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.” (Hepr. 4:14) Hän on astunut Isän eteen voittajana. Hän on siis voittanut sinun syntisi ja kuolemasi. Hän on valmistanut myös juuri sinulle pääsyn ”läpi taivasten” armon istuimen eteen, taivaallisen Isän luo (Hepr. 4:16). Ja vielä lisäksi: Se, että taivaallisen Isän luo tulee tässä juuri ”Ihmisen Poika” tarkoittaa, että Herra Kristus on korotettu taivaaseen paitsi Jumalana myös ihmisenä. Siksi me saamme iloita: taivaassa Isän oikealla puolella ei nyt hallitse ainoastaan jokin henkiolento, vaan tosi Jumala ja tosi ihminen yhdessä persoonassa, Jeesus Kristus, joka on meidän syntisten puolustaja ja meidän syntiemme sovitus, niin kuin Johannes todistaa: ”mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.” (1. Joh. 2:1b–2)

Toiseksi, Jeesus Kristus istuu nyt Isän oikealla puolella ja hallitsee ikuisesti, niin kuin Hän juuri ennen taivaaseen astumistaan sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” (Matt. 28:18b) Tämä tarkoittaa, että kun sinä kasteen ja uskon kautta olet tullut kristityksi ja elät Kristuksen omana ja Hänen yhteydessään, sinun asiasi on kaikkeuden Herran ja hallitsijan käsissä. Hän tietää kaiken ja voi kaiken.

Kolmanneksi, vaikka Jeesus Kristus on astunut ylös taivaisiin, tämä ei tarkoita, että Hän olisi poissa seurakuntansa luota tai sinun luotasi. Asia on itse asiassa juuri päinvastoin. Juuri siksi, että Hän on mennyt taivaisiin, Hän voi tulla meidän luoksemme. Hänhän nimittäin sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18b–20) Juuri siksi, että Jeesus Kristus on astunut ylös taivaisiin, Hän voi myös ihmeellisellä tavalla olla kaikkialla läsnäolevana yhtä aikaa, niin kuin Paavali kirjoittaa, että Hän on noussut ”kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.” (Ef. 4:10) Ja juuri siksi että Hän voi näin olla kaikkialla läsnäolevana, Hän voi myös olla läsnä pyhässä sanassaan ja sakramenteissaan. Niissä Kristus Jeesus on todellisesti läsnä meille, niissä Hän ”joka päivä maailman loppuun asti” tulee meidän luoksemme ja on kanssamme. Niissä Hän joka päivä antaa sinullekin kaikki syntisi anteeksi ja hoitaa sinua kaikella hengellisellä siunauksellaan (Ef. 1:3).

Neljänneksi ja viimeiseksi, koska Kristus tällä tavalla pyhässä Kirkossaan on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti, Hän voi ja tahtoo tällä aivan samalla tavalla tuoda nämä lahjansa myös kaikille muille kansoille pelastukseksi. Ei siis ole sattumaa, että juuri tässä yhteydessä profeetta sanoo: ”Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä.” (Dan. 7:14a) Siksi myös juuri helatorstaina – kun Hän siis on menossa Isän luo taivaisiin ja voi näin tulla kaikkialla läsnäolevaksi – Jeesus antaa apostoleilleen lähetyskäskyn ja käskee heitä kastamaan ja opettamaan Hänen sanaansa kaikissa kansoissa. Näin Herra Kristus tahtoo tehdä tänäänkin. Sanansa ja sakramenttiensa välityksellä Hän tahtoo tulla pelastukseksi kaikkien kansojen ja kielien keskuudessa. Siksi Hänen seurakuntansa – siis myös Samuelin seurakunta! – on aina lähetystyötä tekevä seurakunta, joka rukoilee ja tekee työtä, että Herran nimi saisi tulla tunnetuksi kaikissa kansoissa, Lahdessa, Päijät-Hämeessä ja koko Etelä-Suomessa ja aina maan ääriin saakka (vrt. Ap. t. 1:8).

Tätä kaikkea meille opettaa helatorstain ihana evankeliumi, jonka Pyhä Henki Vanhan testamentin profeetan kautta tässä saarnaa. Ihmisen Poika on korotettu, että meillä ja koko maailmalla olisi pelastus Hänessä!

(Puhe on pidetty Samuelin luterilaisen seurakunnan seuroissa, Armi Asmin kotona Lahdessa 29.5.2014.)